ขั้นการลงทะเบียนคลาสออนไลน์ (เฉพาะนักเรียน KNOWHOWBAKE เท่านั้น)

ขั้นตอนการเข้าคลาสออนไลน์